Search
zavrit
Close
Customer login
If you are our registered customer, please log in below:

Did you forget your password?

New registration

Obchodní a doručovací podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.lino.cz, jehož provozovatelem je Lino, s.r.o., od 1. 1. 2020.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Lino, s.r.o., Ve Dvoře 172, 664 47 Střelice u Brna, IČ: 60719273 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.). Mimo soudní řešení sporu se řídí §14 odst.1 zákona č.643/1992.

Obchodní podmínky

 • 1. Ustanovení
 • 2. Prodávající
 • 3. Kupující
 • 4. Předmět smlouvy a objednávka
 • 5. Objednání zboží, spotřebitelská smlouva
 • 6. Cena, platební podmínky, způsob platby
 • 7. Dodání zboží
 • 8. Odstoupení od smlouvy / vrácení zboží
 • 9. Ochrana osobních údajů
 • 10. Řešení sporů

Dodací a doručovací podmínky

 • 11. Způsob dodání, doprava

a. osobní odběr

b. TOPTRANS

c. Smluvní dopravci

 • 12. Lhůta dodání
 • 13. Převzetí zboží a vynucené skladování
 • 14. Podmínky při převzetí zboží
 • 15. Cena dopravy

Reklamační řád a podmínky reklamace

 • 16. Reklamační podmínky
 • 17. Odpovědnost za vady
 • 18. Postup při reklamaci
 • 19. Záruční podmínky, servis Servis a péče
 • 20. Péče
 • 21. Servis

1. Ustanovení

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel. Prodávajícím je společnost Lino, s.r.o., Ve Dvoře 172, 664 47 Střelice u Brna, IČ: 60719273. Lino, s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

2. Prodávající

Sídlo společnosti (fakturační adresa): Lino s.r.o., Ve dvoře 172, Střelice u Brna 664 47

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 16354

Prodejna (dosílací adresa): Lino s.r.o., Václavská 2, Brno 603 00

Prodávající je plátcem DPH.

 • IČ: 60719273
 • DIČ: CZ60719273

Kontaktní údaje: 

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:

 • ČSOB 377358643/0300
 • IBAN: CZ68 0300 0000 0003 7735 8643
 • IBAN: CEKOCZPP
 • PRO PLATBY EUR: CZ42 0300 0000 0003 7735 8723 

3. Kupující

Kupující je jakákoliv osoba ( fyzická anebo právnická ), která si objedná zboží na portále www.lino.cz a zašle závaznou objednávku. Zasláním objednávky kupující stvrzuje, že souhlasí s těmito všeobecnými podmínkami pro nakupování prostřednictvím e-shopu lino.cz a to zejména s obchodními, dodacími a reklamačními podmínkami.

4. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je dodávka zboží uvedeného v kupní smlouvě – objednávce. Váha, rozměry, kapacita a ostatní parametry uvedené u jednotlivých položek jsou pouze orientačními údaji vycházejícími z údajů dodavatele jednotlivých výrobků a mohou se proto ve skutečnosti lišit ( pokud není ve smlouvě výslovně uvedeno jinak ). Snahou a prioritou prodávajícího je uvádět maximálně přesné a spolehlivé informace ověřované z více zdrojů. Obrázky u jednotlivých výrobků jsou pouze ilustrační, stejně jako jejich barevné podání.

5. Objednání zboží, spotřebitelská smlouva

Seznam zboží na stránkách e-shopu lino.cz je seznamem běžně dodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Podmínkou pro platnost elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů kupujícího v objednávkovém formuláři. Vytvořením a odesláním objednávky současně vzniká návrh kupní smlouvy a kupující se zavazuje zboží odebrat a zaplatit. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky. Při objednávce zboží, které není skladem a je nutno ho vyrobit z nestandardních materiálů apod. nebo v případě cenově náročné objednávky, může prodávající na takové zboží vyžadovat zálohovou platbu - obvykle nad 10 000,- bez DPH. Výše zálohy je poté 60% z kupní ceny.

Objednávky se standardně provádějí prostřednictvím e-shopu lino.cz

Ostatní možnosti objednání zboží jsou:

 • a. elektronickou poštou - [email protected]
 • b. faxem na tel. čísle: +420 543 246 375
 • c. telefonicky na čísle: +420 543 233 873
 • d. písemnou formou prostřednictvím České pošty

6. Cena, platební podmínky, způsob platby

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Dodání zboží kupujícímu je zásadně možné až po zaplacení tohoto dokladu a to buď při převzetí zboží, nebo platbou předem na základě zálohové faktury, nebo pokud není dohodnuto jinak.

Splatnost faktur je 14 dní.

Ceny uváděné v e-shopu lino.cz jsou platné v okamžiku objednání zboží.

Zboží zůstává až do celkového zaplacení majetkem prodávajícího.

V případě většího objemu objednaného zboží nebo dle uvážení, si prodávající vyhrazuje možnost požadovat zálohovou platbu, na kterou vystaví zálohovou fakturu ve výši 60% z kupní ceny. Obvykle v případě objednávky nad částku 10 000,- bez DPH.

Platbu za objednané zboží je možné realizovat následujícími způsoby:

 • a. hotově při převzetí zboží v sídle prodávajícího
 • b. dobírkou – kupující hradí cenu zboží dobírkou včetně výloh za dobírku a přepravné
 • c. vkladem na účet prodávajícího
 • d. bankovním převodem – prodávající vystaví proforma fakturu na celou částku a variabilní symbol bude identifikovat objednávku (platbu). Zboží bude expedováno po uhrazení této faktury.
 • e. platbou online - platební kartou nebo zrychleným bankovním převodem

7. Dodání zboží

Veškeré technické detaily týkající dodání zboží kupujícímu jsou řešeny samostatně dodacími podmínkami. Zboží bude dodáno kupujícímu formou, kterou si sám zvolí jako nejvhodnější pro něho samotného. Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice a náklady na rozvoz se liší podle zvoleného způsobu. Prodávající upozorňuje zejména na specifika a rizika spojená s převzetím zboží ( viz dodací podmínky bod č.12, 13 ).

8. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

Odstoupit od smlouvy může jak kupující tak i prodávající.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy naleznete ZDE.

Odstoupit od smlouvy může:

a. kupující, který nekupuje zboží v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnost ( tedy ne na IČO ), má právo dle platného občanského zákoníku od smlouvy do 14 dnů odstoupit. Rozhodne-li se kupující vrátit zboží tímto režimem, musí dodržet tyto podmínky:

i. kontaktovat prodávajícího s žádostí o odstoupení od smlouvy na základě tohoto ustanovení

ii. v případě, že kupující neobdržel zboží, učiní odstoupení od smlouvy písemnou formou na adresu prodávajícího

iii. v případě, že již kupující obdržel zboží, uvede popis zboží, číslo faktury, variabilní symbol, datum nákupu/dodání zboží

1. vrácené zboží nesmí být použité

2. vrácené zboží musí být nepoškozené

3. vrácené zboží musí být kompletní, včetně originálních dokladů o nákupu

iv. s pověřeným pracovníkem prodávajícího si dohodne způsob dopravy zpět k prodávajícímu

v. zboží musí být zasláno zpět do sídla prodávajícího na náklady kupujícího, doporučeně a pojištěné ( neručíme za případnou ztrátu nebo poškození )

vi. zboží zaslané zpět na dobírku nebude přijato

vii. v případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném stavu než je uvedeno v bodu 8.a.iii., je kupující povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím způsobem, že kupní cena, která je prodávajícím v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem ponížena. Zároveň se prodlužuje termín na vrácení kupní ceny nebo její části až do vyřešení případných nákladů a škod

viii. v případě nesplnění výše uvedených podmínek nebude odstoupení od smlouvy akceptováno

ix. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ust. § 1837 a násl. občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího, jakož i od smlouvy na dodávku zboží, které podléhá rychlému opotřebení nebo zastarání.

x. splní-li kupující všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, prodávající mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 14 dnů po vrácení zboží. Prodávající vrací finanční prostředky po podpisu dobropisu a to na účet kupujícího, do 14 dnů.

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží a vyhrazuje si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

a) v průběhu objednávky se výrazným způsobem změnila cena objednaného výrobku

b) Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

c) vzhledem k širokému sortimentu nabízeného zboží je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit i částečně, tedy tak, že může dodat kupujícímu jen část objednaného zboží. Toto však musí být v souladu s možností používat toto zboží kompletací od jiného dodavatele. V případě, že nastane tato situace, prodávající se zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud bylo zboží již z části nebo celé uhrazeno, budou v případě zrušení objednávky peníze vráceny v nejkratším možném termínu ( maximálně však do 30 dnů ) na účet kupujícího.

d) Odstoupení od smlouvy v případě chyby v ceně zboží. Mimo případů stanovených zákonem je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží. Odstoupit od smlouvy dle tohoto bodu je možné do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím tím, že Prodávající Kupujícímu stornuje objednávku nebo mu dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje. Pokud Kupující zaplatil alespoň část kupní ceny zboží bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího.

9. Ochrana osobních údajů spotřebitele

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“).

2. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, a to za účelem uzavření této Smlouvy, provozování informačního systému webové stránky, vymáhání práv z kupní smlouvy a k marketingovým účelům. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

4. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití.

5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

7. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporu lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz. Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Dodací a doručovací podmínky

11. Způsob dodání, doprava

Způsob dopravy si kupující zvolí sám v průběhu tvoření objednávky. Prodávající navrhuje/zajišťuje přepravu následujícími způsoby:

 • a. osobní odběr – kupující se s prodávajícím dohodne na termínu osobního odběru. Při osobním odběru se kupující zříká nároku na vrácení zboží dle bodu 8.a těchto podmínek
 • b. TOPTRANS
 • c. smluvní přepravci firmy Lino s.r.o.

Odsouhlasená cena a způsob dopravy bude zahrnuta do vystavené faktury za objednané zboží ( viz také bod 14. těchto podmínek ).

V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému Lino s.r.o. nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Nejsme přímý poskytovatel přepravy, ale pouze zprostředkovatel.

Pokud je součástí dopravy doplňková služba výnos, jedná se o výnos zboží za první uzamykatelné dveře bytové jednotky.

V případě rozměrného nábytku je zapotřebí rozměr vstupu minimálně 80 cm a přizpůsobený prostor za vchodovými dvěrmi pro nastěhování.

Firma Lino s.r.o. není odpovědna za nemožnost nastěhování nábytku z důvodu nepřístupných, nebo atypických prostor.

Jakákoliv další manipulace s nábytkem je možná pouze po individuální dohodě s dopravcem.

12. Lhůta dodání

Dodací lhůta se počítá ode dne vytvoření a odeslání objednávky. V případě, že je k objednávce vystavena zálohová faktura, začíná lhůta dodání běžet od data úhrady. 

Orientační termín dodání je uveden u produktu a v potvrzení objednávky. 

Termín dodání objednaného zboží je pouze orientační a vzhledem k povaze sortimentu (převážně zakázková výroba) může dojít k prodloužení dodací lhůty.

Dodací lhůty se prodlužují v případě neočekávaných, prodávajícím nezaviněných skutečností, jako např. neočekávané zásahy vyšší moci, stávky a další překážky, které se nedají prodávajícím ovlivnit. Toto platí i v případě, jestliže tyto okolnosti nastanou u dodavatelů prodávajícího.

Je-li zboží skladem, může být objednávka dodána i v kratším termínu.

13. Převzetí zboží a vynucené skladování

Pokud je zboží dodáváno zásilkovou službou nebo veřejným dopravcem, je kupující povinen vždy osobně převzít zásilku a osobně zkontrolovat, zda zásilka nebyla dodána zejména s poškozeným nebo protrženým obalem, porušenou páskou, neúplným počtem balíků a má-li kupující podezření, že zboží vykazuje vady, má právo odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

Pokud ve smluvený termín dodání není možno z objektivních důvodů na straně Kupujícího zboží dodat, Lino s.r.o. uskladní zboží na svůj sklad a veškeré náklady na skladování budou účtovány Kupujícímu ve skutečné výši, pokud se obě strany předem písemně nedohodnou jinak. Lino s.r.o. je v takovém případě oprávněno požadovat poplatek za vydané náklady na uskladnění a náklady za samotné uskladnění ve výši 40 ,- Kč (slovy: čtyřicetkorun českých) za 1m2/položku/den uskladnění a dále je oprávněno od kupní smlouvy odstoupit. V případě objednávek převyšujících hodnotou 500.000,- CZK, poskytne Lino s.r.o. skladování zdarma po dobu max. 14 kalendářních dnů.

14. Podmínky při převzetí zboží

Veškeré dodané zboží musí být kupujícím zkontrolováno. Jedná-li se o zásilku, která obsahuje zejména stoly, stolové pláty a dřevěný nebo skleněný nábytek, kde by mohlo dojít k poškození zboží i přes obal ( promáčknutí hrany, rozbití ), musí kupující vždy toto zboží rozbalit a fyzicky zkontrolovat. Vykazuje-li jakékoliv zboží vady, musí kupující na místě s přepravcem vyhotovit písemný škodní protokol. Kupující je povinen všechny zjištěné vady zapsat do škodního protokolu přepravce a oznámit do následujícího pracovního dne prodávajícímu. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující zaslat prodávajícímu písemně, popřípadě oznámit telefonicky. V písemném oznámení je nutno uvést zjištěné vady, tj. typ vady, umístnění na výrobku a jak se projevují. Pokud takto neučiní, bude pozdější reklamace považována za mechanické poškození zaviněné kupujícím a reklamace nebude uznána. Kupující, který svým podpisem v dokladech přepravce potvrdí převzetí zásilky bez závad, nemá nárok na dodatečné uplatnění reklamace. Reklamace zboží poškozeného při přepravě se řídí reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského, respektive obchodního zákoníku. Takto způsobené vady lze reklamovat u prodávajícího pouze za předpokladu, že jsou splněny všechna podmínky uvedené v tomto bodu.

15. Cena dopravy

Vzhledem k charakteru a povaze prodávaného sortimentu je možné dodat objednané zboží kupujícímu několika způsoby. Po odeslání objednávky bude kupující kontaktován pověřeným pracovníkem prodávajícího, který navrhne nejvýhodnější způsob dopravy ke kupujícímu. Tento způsob dopravy bude navržen tak, aby minimalizoval možná rizika poškození dopravou. Takto navržený a oběma stranami odsouhlasený způsob dopravy bude naceněn a výsledná cena dopravy bude připočtena do vystavené faktury ( viz bod 6. těchto podmínek ). Kupující zaplacením této faktury souhlasí se způsobem provedení navržené a odsouhlasené dopravy zboží.

Reklamační řád a podmínky reklamace

16. Reklamační podmínky

Reklamační řád je platný od 1.1.2016 a řídí se příslušným Občanským zákoníkem s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. Kupující převzetím zboží souhlasí se zde uvedenými reklamačními podmínkami. Zákonná záruční doba na veškerý sortiment prodávajícího je ze zákona stanovena na 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Prodávající po dohodě s kupujícím může tuto zákonnou lhůtu prodloužit nebo zkrátit. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Reklamace je možno uplatňovat telefonicky a také písemně v sídle společnosti spolu s fotodokumentací poškozeného zboží nebo jeho částí. Reklamace týkající se vzhledu, designu, kvality čalounění a celistvosti povrchových ploch musí být uplatněny do maximálně tří dnů od převzetí zboží od přepravce nebo kupujícího. Pozdější reklamace nebudou uznány, neboť se má zato, že mohly vzniknout nešetrným nebo nepřiměřeným zacházením, či neodbornou manipulaci nebo neodbornou montáží. Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby bylo zboží správně převzato kupujícím ( viz také bod 14. těchto podmínek ). Při uplatnění reklamace na vadu zboží je prodávající povinen (a kupující mu to musí umožnit) prověřit, zda se jedná o vadu odstranitelnou nebo neodstranitelnou. Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou může prodávající zboží vyměnit, poskytnout slevu nebo vrátit kupujícímu plnou kupní cenu a to dle dohody obou stran. Pokud se jedná o vadu odstranitelnou, prodávající odstraní na své náklady zjištěnou vadu. Vadu odstraní bez zbytečného odkladu a s řádnou péčí, nejpozději však do 30 dnů od převzetí oprávněné reklamace. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží. V případě, že je vadná pouze součást věci, má kupující právo na výměnu této součásti a nikoli celé věci. Prodávající vadnou věc vymění, poskytne slevu nebo vrátí kupní cenu, jestliže se na opravené věci vada vyskytne opětovně nebo pro větší počet vad nelze věc řádně užívat. V případě vrácení kupní ceny z titulu uznané reklamace budou peníze vráceny v nejkratším možném termínu a to nejpozději do 30 dnů od uznání reklamace. Prodávající vrací finanční prostředky po podpisu dobropisu a to na účet kupujícího.

17. Odpovědnost za vady

Po uplynutí 24 měsíční záruční doby zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této lhůtě u prodávajícího kupujícím uplatněny. V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zákazník zboží řádně užívat.

18. Postup při reklamaci

Místem vyřízení reklamace je sídlo kupujícího. Vznikne-li během záruční doby na zboží vada vyžadující uplatnění reklamace, postupuje kupující tímto způsobem:

 • a. při dodání zboží toto nepřevezme od přepravce a postupuje podle bodu 14. těchto podmínek
 • b. vznikne-li nárok na vyřízení reklamace během užívání zboží, kontaktuje kupující prodávajícího v sídle společnosti, telefonicky nebo emailem
 • c. prodávající zjistí, zda se jedná o vadu odstranitelnou nebo neodstranitelnou a dohodne další postup a zejména způsob přepravy

19. Záruční podmínky

Záruka se vztahuje na vady vzniklé při výrobě a funkční vady. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození vzniklé nešetrným a nepřiměřeným zacházením, dále na neodbornou manipulaci, neodbornou montáž výrobku, neodborné ošetřování a použití v podmínkách a prostředí nezvyklých běžnému použití výrobku ( nadměrné zatěžování, prašnost, vlhkost, teplota, chemické a mechanické vlivy ). Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklé nedodržením všeobecných zásad k použití výrobku a návodu k použití a opotřebení způsobené běžným užíváním výrobků. Záruku dále nelze uplatnit u poškození a vad u zboží, na které byl kupující před nákupem výslovně upozorněn a pro které byla případně sjednána nižší cena poškození vlivem vyšší mocí.

Servis a péče

20. Péče

Návod na používání a ošetřování stolů s dýhovanou nebo masivní dřevěnou deskou

1. Použití:

Stoly slouží pouze ke stolování. Nelze je jakkoli jinak zatěžovat např. pokládáním nevhodných předmětů (horkých hrnců, předmětů s hrubým povrchem atd.), stoupáním, klečením, to může zapříčinit poškození výrobku s možným úrazem.

2. Ošetření:

K čištění stolů je zakázáno používat chemických rozpouštědel (trichloretylen, aceton, benzin apod.). Stoly nesmí přicházet do přímého styku s vodou nebo být umístěny ve vlhkém prostředí. Nesmí být také vystaveny přímému slunečnímu záření, to způsobuje změny barevného odstínu lakovaných ploch. Změny textury, drobné barevné odchylky a přirozené růstové vady nejsou závadou, ale naopak dokladem přírodního charakteru dřeva. Prach na stolech odstraňujte měkkou, suchou a čistou prachovkou. Při větším znečištění použijte čistící prostředek určený pro dřevěné lakované povrchy. Při použití postupujte přesně podle návodu uvedeného na zakoupeném výrobku.

3. Upozornění výrobce:

Přestože jsou povrchy stolových desek ošetřeny nejlepšími dostupnými laky, tvoří se na nich při běžném používání jemné rýhy „škrábance“. Tento jev není vadou výrobku a po určité době používání se vrchní „zrcadlová“ vrstva laku obrousí, mírně zmatní a v tomto stavu vydrží deska při správném používaní dlouhou dobu. Doporučujeme stolové desky pravidelně ošetřovat voskem pro dřevěné a dýhované povrchy (např. Pronto vosk) nebo zvláště v případě tmavých desek tmavou politurou na nábytek (např. Poliboy Fixneu politur dunkel). Po ošetření politurou se značná část škrábanců ztratí a povrch se celkově oživí. Všechny vruty a šrouby je vhodné po prvních 60 dnech užívání výrobku dotáhnout. Jejich následnou pravidelnou kontrolou a dotahováním docílíte zvýšené životnosti a celkové pevnosti stolů. Dřevěné stolové desky není možné používat ani skladovat v interiérech s příliš vysokou vlhkostí vzduchu. Jedná se i o nové nebo rekonstruované interiéry, které ještě nejsou, po dokončení stavebních prací, dostatečně vyschlé! Upozorňujeme, že nebudou-li dodrženy pokyny obsažené v tomto návodu, neručí výrobce za eventuální škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.

21. Servis

Pracovní doba prodávajícího je od 8 do 17 hodin v pracovních dnech, od 10 do 12 h v sobotu. V této době nás můžete kontaktovat na výše uvedených tel. číslech ( viz bod 2. těchto podmínek ) a žádat technické informace nebo se dotazovat na detaily jednotlivých výrobků. Některé výrobky můžeme na základě individuálních požadavků a možnostech výrobce upravovat do atypických rozměrů a barev. Naše adresa Lino s.r.o. Václavská 2 603 00 Brno Tel: +420 543 233 873 [email protected] www.lino.cz